Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 12 2014

niewiemnic123
niewiemnic123

December 28 2013

niewiemnic123
KOCHAM CIĘ
Tags: i love you
niewiemnic123
Tylko nie zaniedbuj jej,
nie oceniaj zbyt pochopnie.

Ty nie trać z oczu jej.
Ty bądź.
Ty chroń.
— Mela Koteluk - Dlaczego drzewa nic nie mówią.
niewiemnic123
2831 7b5d 390
welcome home
Reposted fromdelima delima viahelloword helloword
niewiemnic123
W obliczu trudnej sytuacji człowiek ma do wyboru trzy rozwiązania:
1) Walczyć
2) Nic nie robić
3) Uciec.
— Henri Laborit
Reposted fromdreamadream dreamadream viahelloword helloword
niewiemnic123
Zrób coś dla mnie. Zatęsknij za mną i dojdź do wniosku, że beze mnie jest Ci źle...
— unknown
Reposted fromfrom-my-soul from-my-soul viahelloword helloword
niewiemnic123
3545 a9ee 390
Reposted fromhelloword helloword
niewiemnic123
4012 7954 390
Reposted frombendem bendem viahelloword helloword
9152 3cc9 390
Reposted fromnie-ma-zupy nie-ma-zupy viahelloword helloword
niewiemnic123
Jedna szczera rozmowa.
Czasami tylko tyle potrzeba, żeby każdy wiedział na czym stoi.
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viasaaanx saaanx

December 27 2013

8443 58aa 390
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viasmutnazupa smutnazupa

December 26 2013

niewiemnic123
niczego nigdy nie planuj 

December 25 2013

niewiemnic123
oktsyzsw ot w epud w juhc

December 24 2013

3387 60eb 390
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viahipsters hipsters
niewiemnic123
7378 e4b3 390
Reposted fromHanJiMun HanJiMun viasaaanx saaanx
niewiemnic123
1177 9d42 390

December 23 2013

niewiemnic123
2508 7601 390
Reposted fromflesz flesz viasaaanx saaanx
niewiemnic123
6502 a8f6 390
Reposted frommisiekmalinowy misiekmalinowy viasaaanx saaanx
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl